Du är här: Om oss » MaterialMännen AB » Miljö

Miljö

Miljön är vårt viktigaste argument i skapandet av lönsamhet och vårt bidrag till en hållbar utveckling.

  • Vi ser alltid miljölagar och myndighetsbeslut som en miniminivå för vårt miljöarbete.
  • Vi åtar oss att arbeta med leverantörer, entreprenörer, kunder, branschorganisationer, allmänheten och andra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar.
  • Vi väger in miljöhänsyn i alla delar av delägarföretagens verksamhet. Vi utvecklar och tillhandahåller våra tjänster och varor så att onödig miljöbelastning ej uppstår, samt på så sätt förebygga föroreningar.
  • Vi hushåller med råvaror, energi och vatten samt undviker spill vid materialhantering. Där spill ändå uppstår verkar vi för återanvändning eller återvinning. Vi låter regelbundet delägarföretagens anläggningar genomgå miljörevisioner.
  • Vi ska ta tillvara och stimulera personalens engagemang, intresse och kunnande inom miljöområdet. Kontinuerlig utbildning av personalen sker för att stimulera till ett högt miljömedvetande.
  • Vi ser vårt miljöarbete som ett konkurrensmedel. Våra kunder skall i vårt sortiment finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges möjlighet till egna miljöförbättringar.
  • Vi för en ständig och öppen dialog kring vårt miljöarbete.